Tatry

Vysoké Tatry

Na severe Slovenska sa rozprestierajú unikátne hory - Vysoké Tatry. Je to najvyššia časť Karpatského pohoria, ktoré vzniklo v treťohorách alpínskym vrásnením. Na tvarovaní súčasných Vysokých Tatier sa významne podielali ľadovce. Eróznou a akumulačnou činnosťou ľadovcov boli vytvorené mohutné morény s jazerami (Štrbské pleso) a plesá v karoch, či panvách - celkovo vyše 170 plies. Najväčšie a najhlbšie z tatranských plies je Veľké Hincovo pleso v nadmorskej výške 1946 m, s rozlohou 20 ha a hĺbkou 53 m. Na geologickej stavbe sa podieľajú žuly a kryštalické bridlice. Východná časť (Belianske Tatry) je z vápencov a dolomitov. Voda z Vysokých Tatier tečie do dvoch morí : Baltského a Čierneho. Rastlinstvo vo Vysokých Tatrách má všeobecne vysokohorský charakter a je možné ho rozdeliť do vegetačný stupňov:
  1. Stupeň submontánny (600 - 900 m.n.m.), poľnohospodárska krajina, močiare a bývalé rašeliniská.
  2. Stupeň montánny (900 - 1500 m.n.m.), lesné porasty.
  3. Stupeň subalpínsky (1500 - 1800 m.n.m.), nad hornou hranicou lesa -kosodrevina prilbica tuhá pravá (Aconitum firmum subsp. firmum), mliečivec alpínsky (Cicerbita alpina), kamzičník rakúsky (Doronicum austriacum)
  4. Stupeň alpínsky (1800 - 2300 m.n.m.), územie nad pásmom kosodreviny, vysokohorské lúky bez drevín, s výskytom vysokohorských bylín a kvetín. dryádka osemlupienková (Dryas octopetala), kostrava pestrá (Festuca versicolor), lomikameň sivý (Saxifraga caesia), devätorník alpínsky (Helianthemum alpestre) či prvosienka holá (Primula auricula).
  5. Stupeň subniválny (2300 - 2655 m.n.m.), podsnežný stupeň, kamenistý terén s výskytom machov a lišajníkov. horec ľadový (Ranunculus glacialis), silenka bezbyľová (Silene acaulis), Lomikameň machovitý (Saxifraga bryoides)
Živočíšna ríša Tatier je bohatá. Je to dané šírkou biotopov v rôznych výškových stupňoch. Na území je potvrdený výskyt mnohých endemických, ako aj reliktných druhov. Medzi najvýznamnejších zástupcov cicavcov, ktoré sa stali aj symbolom Tatier patria svišť vrchovský tatranský (Marmota marmota latirostris) a kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica), ktoré sú glaciálnymi reliktami a autochtónnou endemickou subspéciou.

Homepage